2796

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY STRZEGOM

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie stawki podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 14, art. 19 pkt 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska Gminy Strzegom uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczną stawkę kwotową podatku od posiadania psów obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku na terenie gminy Strzegom w wysokości 37,00 zł od jednego psa.

§ 2

Podatnicy płacą podatek od posiadania psów w terminie do 30 czerwca za rok podatkowy, dokonując wpłat jednorazowo w kasie Urzędu Miasta oraz poprzez inkasentów lub za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego.

§ 3

Na inkasentów podatku od posiadania psów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, administratorów domów mieszkalnych, lecznic zwierząt z terenu gminy oraz inkasenta wsi Rogoźnica.

§ 4

1. Pobór podatku poprzedza rejestracja psa z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania posiadacza psa.

2. Rejestracji podlegają wszystkie psy, niezależnie czy ich posiadanie jest obciążone podatkiem od posiadania psa, czy też zwolnione z tego podatku.

3. Każdemu zarejestrowanemu psu nadaje się numer identyfikacyjny wydany przez Urząd Miejski w Strzegomiu.

§ 5

Za rejestrację psa pobiera się opłatę administracyjną w wysokości 2,50 zł za jednego psa.

§ 6

Stawkę podatku określonego w § 1 obniża się do kwoty 30,00 zł za jednego psa podatnikom, którzy dokonają opłaty podatku w terminie do 30 czerwca w roku podatkowym.

§ 7

Traci moc uchwała nr 69/00 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta w Strzegomiu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ GMINY
MAREK KOLANO