2795

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY STRZEGOM

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 10 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska Gminy Strzegom uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2002 roku w następującej wysokości:

1. Autobusy:

do 15 miejsc do siedzenia – 444,00 zł

od 16 do 30 miejsc do siedzenia – 710,00 zł

powyżej 30 miejsc do siedzenia – 1.268,00 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

– liczbie osi – dwie – 1.146,00 zł

– liczbie osi – trzy – 1.712,00 zł

– liczbie osi – trzy – 1.712,00 zł

– liczbie osi – cztery – 1.884,00 zł

– liczbie osi cztery i więcej – 2.245,00 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

5. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– liczbie osi – dwie – 1.146,00 zł

– liczbie osi – dwie – 1.678,00 zł

– liczbie osi – dwie – 1.846,00 zł

– liczbie osi – trzy – 2.210,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– liczbie osi – jedna – 850,00 zł

– liczbie osi – jedna – 936,00 zł

– liczbie osi – dwie – 1.268,00 zł

– liczbie osi – dwie – 1.394,00 zł

– liczbie osi – trzy – 1.534,00 zł

§ 2

Podatek od środków transportowych płatny jest za pośrednictwem banków, urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

§ 3

Traci moc uchwala nr 68/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. Rady Miejskiej Gminy Strzegom w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta w Strzegomiu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ GMINY
MAREK KOLANO