2794

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY STRZEGOM

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 5 ust. 1, 2, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska Gminy Strzegom uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2002 roku w następującej wysokości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,49 zł

2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna,
z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 16,83 zł

3. Od budynków składowych to jest komórek niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz pomieszczeń gospodarczych po byłych gospodarstwach rolnych z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna a będących w posiadaniu emerytów lub rencistów z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 2,81 zł

4. Od pozostałych budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,62 zł

5. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów, przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4–6 ustawy o podatkach opłatach lokalnych – 2%.

6. Od budowli innych niż określone w pkt 5 – od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4–6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2%.

7. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – od 1 m2 powierzchni – 0,60 zł

8. Od gruntów będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-datku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na cele rolnicze – od 1 m2 powierzchni – 0,04 zł

9. Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 3,28 zł

10. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,84 zł

11. Od gruntów pozostałych – od 1 m2 powierzchni – 0,09 zł

12. Dla płatników podatku rolnego od budynków mieszkalnych lub ich części z wyłączeniem powierzchni przeznaczonych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,25 zł

§ 2

1. Podatek od nieruchomości z terenu miasta i wsi płatny jest za pośrednictwem banków, urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wchodzący w skład zobowiązania pieniężnego płatny jest za pośrednictwem sołtysów-inkasentów oraz inkasenta wsi Rogoźnica, w kasie Urzędu Miejskiego oraz za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego.

§ 3

Traci moc uchwała nr 67/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta w Strzegomiu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ GMINY
MAREK KOLANO