2793

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY STRZEGOM

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 6 ust. 2 i ust. 3 art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 z 1993 r., poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 112, poz. 539 z 1996 r.), komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. (M. P. Nr 35, poz. 573 z 2001 r.) Rada Miejska Gminy Strzegom uchwala, co następuje:

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 r. do celów ustalenia podatku rolnego obowiązującego od 1 stycznia 2002 roku określa się w kwocie 34,00 zł za 1 q.

§ 2

Podatek rolny płatny jest za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego oraz w kasie Urzędu Miejskiego i u sołtysów, oraz inkasenta wsi Rogoźnica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta w Strzegomiu.

§ 4

Traci moc uchwała nr 66/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ GMINY
MAREK KOLANO