2537

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWA-820/782-A/67/2001/I-ZAK
Warszawa, dnia 30 listopada 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego pn.

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 012693488,

zwanego w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”,

z dnia 19 października 2000 r. (pismo bez znaku) o zatwierdzenie taryfy dla ciepła, uzupełnionego i/lub zmienionego w dniu 31 października 2000 r., w dniu 17 listopada 2000 r., w dniu 7 marca 2001 r., w dniu 8 maja 2001 r., w dniu 17 maja 2001 r., w dniu 1 czerwca 2001 r., w dniu 5 czerwca 2001 r., w dniu 8 czerwca 2001 r., w dniu 9 lipca 2001 r., w dniu 23 lipca 2001 r., w dniu 30 lipca 2001 r., w dniu 2 sierpnia 2001 r., w dniu 9 sierpnia 2001 r., w dniu 17 sierpnia 2001 r., w dniu 10 września 2001 r., w dniu 18 września 2001 r., w dniu 19 września 2001 r., w dniu 20 września 2001 r., w dniu 8 października 2001 r., w dniu 12 października 2001 r., w dniu 25 października 2001 r., w dniu 30 października 2001 r., w dniu 9 listopada 2001 r., w dniu 12 listopada 2001 r., w dniu 13 listopada 2001 r., w dniu 14 listopada 2001 r., w dniu 27 listopada 2001 r. oraz w dniu 29 listopada 2001 r.,

postanawiam

zatwierdzić na okres do dnia 30 czerwca 2002 r. ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w elektrociepłowni EC Zakrzów, zlokalizowanej na terenie Zakładów “Polar” S.A. we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), zasilającej w ciepło odbiorców na terenie Wrocławia, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu
25 października 2000 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez nie taryfy dla ciepła.

Przedsiębiorstwo posiada m.in. koncesję nr WCC/830/782/W/3/2000/AD z dnia 19 stycznia 2000 r., zmienioną decyzją Prezesa URE z dnia 2 stycznia 2001 r. nr WCC/830A/782/W/3/2000/RW, na wytwarzanie ciepła:

– w elektrociepłowni EC Wizów, zlokalizowanej w miejscowości Łąka (gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie) – na terenie przedsiębiorstwa Zakłady Chemiczne “Wizów” S.A. z siedzibą w Bolesławcu, zasilającej w ciepło odbiorców z terenu tego przedsiębiorstwa,

– w elektrociepłowni EC Zakrzów, zlokalizowanej we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) – na terenie Zakładów “Polar” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zasilającej w ciepło odbiorców z terenu Wrocławia,

– w elektrociepłowni EC Jeziorna, zlokalizowanej w Konstancinie-Jeziornej (woj. mazowieckie) – na terenie przedsiębiorstwa Metsa Tissue S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, zasilającej w ciepło odbiorców z terenu tej miejscowości,

oraz koncesję nr PCC/962/782/W/3/2001/RW z dnia 18 stycznia 2001 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła sieciami ciepłowniczymi zasilanymi z EC Jeziorna.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej “Prezesem URE”.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c tej ustawy do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej, a także okresu obowiązywania tych współczynników.

Zgodnie z kolei z art. 104 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzje wydawane przez organ administracji publicznej rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części. Organ może wydawać decyzję częściową w przypadku, gdy sprawa jest podzielna i można z niej wyodrębnić części nadające się do samodzielnego rozstrzygnięcia.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa, w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w elektrociepłowni EC Zakrzów, zlokalizowanej na terenie Zakładów “POLAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, umożliwia specyfika prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej, przejawiająca się w prowadzeniu tej działalności na różnych (aktualnie trzech), niezwiązanych ze sobą po stronie popytowej rynkach ciepła (Łąka – gm. Bolesławiec, Wrocław, Konstancin-Jeziorna), w oparciu o różną infrastrukturę, w odmiennym zakresie, przy wykorzystaniu nie zawsze tych samych technologii; istotne w sprawie jest także to, że na każdym z tych rynków Przedsiębiorstwo rozpoczynało działalność w różnych terminach: w EC Wizów w lipcu 1999 r., w EC Zakrzów w listopadzie 2000 r., w EC Jeziorna w styczniu 2001 r. W świetle przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części decyzji “rozporządzeniem taryfowym”, wpływa na sposób ustalenia cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła na każdym z tych rynków.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę w przedmiotowej części zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego. Ceny zawarte w tej części taryfy zostały przez Przedsiębiorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w EC Zakrzów, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Z uwagi na to, że w EC Zakrzów Przedsiębiorstwo wytwarza ciepło w pełnym skojarzeniu z energią elektryczną (w rozumieniu § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną – Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7) – planowane na pierwszy rok stosowania taryfy koszty wytwarzania ciepła w tym źródle zostały obliczone przez Przedsiębiorstwo zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, tj. jako różnica między łącznymi planowanymi uzasadnionymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w tym źródle a przychodem z tytułu wytwarzania energii elektrycznej po cenach ustalonych w taryfie dla tego źródła zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, tj. z przepisami § 15 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r.

Działalność polegająca na wytwarzaniu ciepła, prowadzona przez Przedsiębiorstwo w EC Zakrzów jest nowo podjętą działalnością, zatem zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia taryfowego Przedsiębiorstwo określiło jednostkowe koszty na podstawie uzasadnionych kosztów zaplanowanych dla pierwszego roku prowadzenia nowej działalności gospodarczej. Zgodnie natomiast z § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego przedsiębiorstwa energetyczne, podejmujące nową działalność, obliczają średnie ceny wskaźnikowe w przypadkach wskazanych w tym przepisie, przy czym żaden z nich nie ma miejsca w niniejszej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia taryfowego współczynnik korekcyjny Xw ustala się dla danego rodzaju działalności gospodarczej, prowadzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, przy czym współczynnik ten określa projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania tego przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy, a Przedsiębiorstwo w poprzednim pełnym roku kalendarzowym działalności gospodarczej w EC Zakrzów nie prowadziło, współczynnik korekcyjny Xw nie został w niniejszej decyzji ustalony.

Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego okres stosowania taryfy nie może być dłuższy od okresu obowiązywania współczynnika korekcyjnego. Ponieważ, jak to zostało wyżej wskazane, w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe ustalenie współczynnika korekcyjnego, należało ustalić okres stosowania zatwierdzonej w części taryfy. Ustalając ten okres do dnia 30 czerwca 2002 r., kierowałem się postanowieniami § 13 ust. 3 rozporządzenia taryfowego w związku z treścią § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia taryfowego taryfy dla ciepła i energii elektrycznej dla źródeł, w których następuje skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, ustala się dla tego samego okresu, okres ten zaś został zdeterminowany poprzez treść § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa w przedmiotowej części zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

ODDZIAŁU CENTRALNEGO

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

W WARSZAWIE

Krystyna Gromczyńska

 

Polish Energy Partners S.A.

ul. Wiertnicza 169

02-952 Warszawa

 

TARYFA DLA CIEPŁA

 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 listopada 2001 r. nr OWA-820/782-A/67/2001/I-ZAK

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

Objaśnienia pojęć i skrótów stosowanych w taryfie

Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają:

Podstawa prawna

Taryfa została ustalona z uwzględnieniem postanowień:

a) ustawy,

b) rozporządzenia taryfowego,

c) rozporządzenia przyłączeniowego,

d) udzielonej dostawcy przez Prezesa URE w dniu 19 stycznia 2000 r. koncesji nr WCC/830/782/ /W/3/2000/AD na wywarzanie ciepła, zmienionej następnie decyzją Prezesa URE z dnia 2 stycznia 2001 r. nr WCC/830A/782/W/3/2000/RW, oraz koncesji nr PCC/962/782/W/3/2001/RW na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonej dostawcy przez Prezesa URE w dniu 18 stycznia 2001 r.

Zakres działalności gospodarczej objętej taryfą

Taryfa obejmuje:

a) w części szczegółowej A: prowadzenie przez dostawcę działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w elektrociepłowni EC Wizów, zlokalizowanej na terenie Zakładów Chemicznych “Wizów” S.A. w Bolesławcu (woj. dolnośląskie), zasilającej w ciepło odbiorców na terenie ZCh “Wizów” S.A.,

b) w części szczegółowej B: prowadzenie przez dostawcę działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w elektrociepłowni EC Zakrzów, zlokalizowanej na terenie Zakładów “Polar” S.A. we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), zasilającej w ciepło odbiorców na terenie Wrocławia,

c) w części szczegółowej C: prowadzenie przez dostawcę działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w elektrociepłowni EC Jeziorna, zlokalizowanej na terenie przedsiębiorstwa Metsa Tisuue S.A. w Konstancinie-Jeziornej (woj. mazowieckie), oraz przesyłania i dystrybucji wytworzonego w tej elektrociepłowni ciepła za pomocą sieci ciepłowniczych zasilających odbiorców z terenu Konstancina-Jeziornej.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

B. Taryfa dla odbiorców ciepła wytwarzanego w EC Zakrzów

B.1 Grupy odbiorców ciepła

Lp.

Symbol

grupy

Charakterystyka grupy

1

ZW1

Grupę stanowią odbiorcy użytkowujący ciepło do celów technologicznych, którym ciepło zawarte w wodzie gorącej dostarczane jest do przyłączy ciepłowniczych na granicy terenu EC Zakrzów.

2

ZW2

Grupę stanowią odbiorcy użytkowujący ciepło do celów komunalnych i podgrzewania wody wodociągowej lub pobierający je (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło) w celu dostarczenia go innym odbiorcom zużywającym je do takich celów. Ciepło zawarte w wodzie gorącej dostarczane jest przez dostawcę do przyłączy ciepłowniczych na granicy terenu EC Zakrzów. Dostawa ciepła do przyłączy ciepłowniczych odbiorcy jest realizowana przez dystrybutora ciepła – Zakłady POLAR S.A. we Wrocławiu – za pośrednictwem należącej do niego sieci ciepłowniczej.

B.2 Zakres usług świadczonych odbiorcom

Ceny określone w niniejszej części taryfy odpowiadają następującemu zakresowi usług:

Usługa uzupełnienia ubytków nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej jest świadczona przez dystrybutora ciepła – Zakłady POLAR S.A. we Wrocławiu.

B.3 Rodzaje oraz wysokość cen

Lp.

Rodzaj ceny

Jednostka

Cena

Grupa ZW1

netto

brutto*

1.

Cena za zamówioną

moc cieplną

[zł/MW/rok]

105 532,02

128 749,06

rata miesięczna

[zł/MW/miesiąc]

8794,34

10 729,09

2.

Cena ciepła

[zł/GJ]

33,05

40,32

3.

Cena nośnika ciepła

[zł/m3]

0,00

0,00

*) z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości 22%

Lp.

Rodzaj ceny

Jednostka

Cena

Grupa ZW2

netto

brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/rok]

63 319,21

77 249,44

rata miesięczna

[zł/MW/miesiąc]

5276,60

6437,45

2.

Cena ciepła

[zł/GJ]

26,38

32,18

3.

Cena nośnika ciepła

[zł/m3]

0,00

0,00

*) z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości 22%

B.4 Warunki stosowania cen

B.4.1 Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

B.4.2 Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła oraz w przypadku udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy

W przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła wysokość opłat za dostarczone ciepło oraz wysokość upustów i bonifikat ustala się według zasad określonych w § 38, 39 i 43 rozporządzenia taryfowego.

B.4.3 Sposób postępowania, w tym sposób obliczania opłat, w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-
-rozliczeniowego

Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego jest zgodny z określonym w § 37 rozporządzenia taryfowego.

B.4.4 Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji

Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji jest zgodny z określonym w § 28 rozporządzenia przyłączeniowego.

B.4.5 Opłaty za nielegalny pobór ciepła

W przypadku nielegalnego poboru ciepła dostawca będzie pobierać opłaty określone zgodnie z § 45 rozporządzenia taryfowego.

B.4.6 Sposób wprowadzenia zmian cen

Ceny zawarte w niniejszej części taryfy (B) obowiązują po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wprowadzenie zmian tych cen wymaga zachowania trybu określonego art. 47 ustawy.

BOGDAN Z. WARCHOŁ

PROKURENT

WOJCIECH P. CETNARSKI

PREZES ZARZĄDU