2534

UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1000 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1000 zł

– powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 1100 zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1200 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton 800 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) od 10 do 15 miejsc 500 zł

b) od 16 do 29 miejsc 750 zł

c) 30 miejsc i więcej 1200 zł

§ 2

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 których wiek nie przekracza 10 lat stawki podatku obniża się i określa się w następującej wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 378 zł

– od 5,5 tony do 9 ton włącznie 720 zł

– od 9 ton do poniżej 12 ton 900 zł

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 900 zł

– od 5,5 tony i poniżej 9 ton 990 zł

– od 9 ton i poniżej 12 ton 1080 zł

c) od naczep i przyczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton 720 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– od 10 do 15 miejsc 450 zł

– od 16 do 29 miejsc 675 zł

– 30 miejsc i więcej 1080 zł

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 posiadających sprawny katalizator spalin stawki podatku obniża się i określa w następującej wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 378 zł

– od 5,5 tony do 9 ton włącznie 720 zł

– od 9 ton do poniżej 12 ton 900 zł

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 900 zł

– od 5,5 tony i poniżej 9 ton 990 zł

– od 9 ton i poniżej 12 ton 1080 zł

c) od naczep i przyczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton 720 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– od 10 do 15 miejsc 450 zł

– od 16 do 29 miejsc 675 zł

– 30 miejsc i więcej 1080 zł

§ 3

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność gminy, wyszczególnione w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 uchwały oraz pojazdy specjalne i samochody jednostek ochotniczych straży pożarnych.

§ 4

Traci moc uchwała nr XX/116/2000 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZENON BERNACKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2001 r. (poz. 2534)

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
(art. 8 pkt 2 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1100

1100

13

14

1150

1150

14

15

1200

1200

15

18

1250

1250

trzy osie

15

17

1300

1300

17

19

1350

1350

19

21

1400

1400

21

23

1450

1450

23

25

1500

1500

25

26

1550

1550

cztery osie i więcej

23

25

1600

1600

25

27

1600

1600

27

29

1600

1600

29

31

1600

2124

31

32

1600

2124

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2001 r. (poz. 2534)

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

równej lub wyższej niż 12 ton
(art. 8 pkt 4 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1300

1300

18

25

1400

1400

25

31

1500

1500

31

40

1650

1678

trzy osie

36

40

1700

1700

40

44

1800

2207

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2001 r. (poz. 2534)

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

równą lub wyższą niż 12 ton
(art. 8 pkt 6 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

850

850

18

25

900

900

25

28

950

950

dwie osie

23

28

1000

1000

28

33

1050

1050

33

38

1100

1118

38

44

1150

1472

trzy osie

36

38

1200

1200

38

44

1250

1250