2531

UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje:

§ 1

Stawka podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kotla wynosi rocznie za każdego psa 15,00 złotych.

§ 2

Zwalnia się mieszkańców gminy Kotla z podatku od posiadania psów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Kotla nr XIX/123/ /2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ ŁOTOCKI