2526

UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Kondratowice w 2001 roku ustala się w następującej wysokości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,42 zł,

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 15,15 zł,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,84 zł,

4) od pozostałych budynków lub ich części – 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,55 zł,

5) od budowli – 2% ich wartości,

6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – od 1 m2 powierzchni – 0,60 zł,

7) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) wykorzystywanych na cele rolnicze – od 1 m2 powierzchni – 0,03 zł,

b) pozostałych – od 1 m2 – 0,06 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów i administracji samorządu terytorialnego.

2. Pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

3. Budowle dróg publicznych oraz grunty zajęte pod te drogi, wraz z pasami drogowymi.

4. Budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego i zajęte pod nie grunty.

5. Grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

6. Budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością leśną, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, oraz w gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą.

7. Budynki gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub działów specjalnych produkcji rolnej albo działalnością leśną.

8. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

9. Budynki i grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

10. Nieruchomości lub ich części zwolnione od podatku od nieruchomości na podstawie odrębnych ustaw:

1) nieruchomości lub ich części stanowiące własność osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego,

2) pracownicze ogrody działkowe oraz znajdujące się na ich terenie budynki, jeżeli nie przekraczają norm powierzchni ustalonych dla tych budynków w statucie Polskiego Związku Działkowiczów lub wydanym na jego podstawie regulaminie pracowniczych ogródków działkowych.

11. Budynki lub ich części przydzielone do bezpłatnego użytkowania osobie, która przekazała w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo rolne państwu, jeżeli nie są wynajęte lub wydzierżawione, a także działki gruntu przydzielone do bezpłatnego użytkowania takiej osobie.

12. Budynki gospodarcze stanowiące własność emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli nie są wynajęte lub wydzierżawione.

13. Budynki lub budowle oraz grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych oraz związków tych spółdzielni, zajęte na ośrodki rehabilitacyjno-
-lecznicze lub wypoczynkowe dla inwalidów i niewidomych.

14. Nieruchomości lub ich części stanowiące własność ociemniałych inwalidów I grupy, z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci posiadające własne źródło utrzymania – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

15. Nieruchomości lub ich części oraz grunty zajęte na: przedszkola, szkoły, biblioteki, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ochotnicze straże pożarne, gminne ujęcia wodne, cele mieszkalne kościelnych osób prawnych, boiska i szatnie stowarzyszeń sportowych oraz potrzeby jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy w Kondratowicach.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVI/128/2000 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości i uchwała nr XXVII/136/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Kondratowicach.

§ 5

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BRONISŁAW KORYŚ