2524

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od nieruchomości w 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), w związku z art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041; Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Chojnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy w 2002 r.:

Rodzaj

Stawka w zł

1.

 

od budynków mieszkalnych i ich części od 1 m2 pow. użytkowej

0,49

2.

 

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na pomieszczenia działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

16,83

3.

 

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,84

4.

 

od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej

5,62

5.

 

od budowli

2% ich wartości

6.

 

od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni

0,60

7.

 

od gruntów:

 
 

a)

będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. poz. 94, poz. 431 ze zmianami) wykorzystywanych na cele rolnicze za 1 m2 powierzchni

 

0,04

 

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,28

 

c)

od pozostałych od 1 m2 powierzchni

0,09

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w roku 2002 budynki wymienione w § 1 pkt 4 będące własnością rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, pod warunkiem że nie są związane z działalnością gospodarczą.

2. Ustala się stawkę podatku określoną w § 1 pkt 4 od budynków gospodarczych lub ich części, zajmowanych przez osoby fizyczne, jeżeli nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w wysokości 4,50 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXXI/171/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
DARIUSZ MENDUS