2518

UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące opłaty administracyjne od czynności urzędowych na terenie gminy Mysłakowice:

1) za sporządzenie przez Wójta, Zastępcę Wójta testamentu allograficznego w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego w wysokości 100,00 zł,

2) za wypisy i wyrysy z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego od każdej pełnej i zaczętej strony formatu A4 w wysokości 50,00 zł, nie więcej niż 186,91 zł,

3) za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 100,00 zł,

4) za dokonanie zmian rozszerzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 50,00 zł,

5) za wydanie decyzji w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 186,00 zł.

§ 2

Ustalona opłata administracyjna podlega wpłacie przed dokonaniem czynności urzędowych na konto Urzędu Gminy PKO BP S.A. O/Jelenia Góra 07 10202124 12760002.

§ 3

Zwalnia się z opłaty osoby zapisujące w testamencie allograficznym swój majątek na rzecz gminy Mysłakowice, Skarbu Państwa lub na cele charytatywne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia opłaty administracyjnej od roku 2002.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy nr 239/XXVIII/2000 z 16 grudnia 2000 r. oraz nr 245/XXIX/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Mysłakowice.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
JOLANTA PECIAK

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność części uchwały.