2516

UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z póżn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty na targowisku dla:

§ 2

Inkasentem opłaty targowej będzie przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Mysłakowicach

§ 3

Wynagrodzenie inkasenta ustala się w wysokości 25% od sumy zainkasowanej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia opłaty targowej od roku 2002.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 6

Traci moc uchwała nr 238/XXVIII/2000 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16 grudnia 2000 r. i nr 270/XXXI/ /2001 z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Mysłakowice.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
JOLANTA PECIAK