2514

UCHWAŁA RADY GMINY W LEGNICKIM POLU

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 68, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971), art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 i z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na obszarze gminy Legnickie Pole w wysokości 22,00 zł od każdego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów jest płatny z góry bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

2. Podatek od posiadania psów jest pobierany w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3

Zwalnia się od podatku od posiadania psów emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne i pozostawili na własność nieruchomość zabudowaną bądź ustanowili na swoją rzecz służebność do lokalu – od jednego psa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XIX/121/2000 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
RYSZARD FRĄCZEK