2512

UCHWAŁA RADY GMINY W LEGNICKIM POLU

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971), art. 5 ust. 1 i art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 i z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością inna niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym – 7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) od pozostałych budynków lub ich części – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od budowli – 2% wartości,

6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

7) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), wykorzystywanych na cele rolnicze – 0,04 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,28 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych – 0,08 zł od 1 m2 powierzchni,

8) od budowli związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w okresie eksploatacji tych budowli – 1% ich wartości.

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części określone w § 1 pkt 4, a zajęte na przystanki, remizy ochotniczych straży pożarnych, cmentarze, ośrodki kultury, przychodnie zdrowia, świetlice wiejskie i szalety publiczne.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, o których mowa w § 1 pkt 4, a zajmowane przez osoby w wieku powyżej 75 lat.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność gminy Legnickie Pole wykorzystywane do oczyszczania ścieków.

4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty zajmowane na cele, o których mowa w ust. 1.

5. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy w Legnickim Polu nr XIX/120/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
RYSZARD FRĄCZEK