2511

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton.

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

7) Autobusy.

2. Roczną stawkę podatku:

1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do uchwały.

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa załącznik nr 4 do uchwały.

5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, określa załącznik nr 5 do uchwały.

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w ust. 1 pkt 6, określa załącznik nr 6 do uchwały.

7) Od autobusów określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIX/157/2000 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2001 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDER MAKARA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2511)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 1 UCHWAŁY

Lp.

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa

całkowita pojazdu

w tonach

Stawka podatku w złotych

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy wyprodukowane

do 31.12.1995 r.

Pojazdy wyprodukowane

od 01.01.1996 r.

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

1.

Samochód ciężarowy

od 3,5 tony

do 5,5 tony włącznie

400

500

200

300

2.

Samochód ciężarowy

powyżej 5,5 tony

do 9 ton włącznie

800

900

600

700

3.

Samochód ciężarowy

powyżej 9 ton

i poniżej 12 ton

1.000

1.100

800

900

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2511)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 2 UCHWAŁY

Lp.

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa
całkowita pojazdu

w tonach

Liczba osi

jezdnych

Stawka podatku w złotych

System zawieszenia osi jezdnych

Zawieszenie

pneumatyczne lub

zawieszenie uznane

za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

1.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 12, mniej niż 13

2

820

840

2.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 13, mniej niż 14

2

840

860

3.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 14, mniej niż 15

2

860

880

4.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 15, mniej niż 18

2

880

1.100

5.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 15, mniej niż 17

3

840

850

6.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 17, mniej niż 19

3

850

880

7.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 19, mniej niż 21

3

880

900

8.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 21, mniej niż 23

3

900

920

9.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 23, mniej niż 25

3

920

1.380

10.

Samochód ciężarowy

nie mniej niż 25, mniej niż 26

3

920

1.380

11.

Samochody ciężarowe

nie mniej niż 23, mniej niż 25

4 i więcej

900

920

12.

Samochody ciężarowe

nie mniej niż 25, mniej niż 27

4 i więcej

920

940

13.

Samochody ciężarowe

nie mniej niż 27, mniej niż 29

4 i więcej

940

1.440

14.

Samochody ciężarowe

nie mniej niż 29, mniej niż 31

4 i więcej

1.440

2.130

15.

Samochody ciężarowe

nie mniej niż 31, mniej niż 32

4 i więcej

1.440

2.130

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2511)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 3 UCHWAŁY

Lp.

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa

całkowita zespołu

w tonach

Stawka podatku w złotych

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy wyprodukowane

do 31.12.1995 r.

Pojazdy wyprodukowane

od 01.01.1996 r.

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

1.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

od 3,5 tony

do 5,5 tony włącznie

400

500

200

300

2.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

powyżej 5,5 tony

do 9 ton włącznie

800

900

600

700

3.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

powyżej 9 ton

i poniżej 12 ton

1000

1100

800

900

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2511)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 4 UCHWAŁY

Lp.

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa
całkowita pojazdu

w tonach

Liczba osi

jezdnych

Stawka podatku w złotych

System zawieszenia osi jezdnych

Zawieszenie

pneumatyczne lub

zawieszenie uznane

za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

1.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

nie mniej niż 12,

mniej niż 18

2

900

1.100

2.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

nie mniej niż 18,

mniej niż 25

2

1.000

1.200

3.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

nie mniej niż 25,

mniej niż 31

2

1.100

1.400

4.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

nie mniej niż 31,

mniej niż 40

2

1.230

1.680

5.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

nie mniej niż 36,

mniej niż 40

3

1.100

1.500

6.

Ciągnik siodłowy

Ciągnik balastowy

nie mniej niż 40,

mniej niż 44

3

1.500

2.220

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2511)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 5 UCHWAŁY

Lp.

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa

całkowita, łącznie

z pojazdem

silnikowym

Stawka podatku w złotych

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy wyprodukowane

do 31.12.1995 r.

Pojazdy wyprodukowane

od 01.01.1996 r.

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

1.

Przyczepa

naczepa

powyżej 7 ton,

do 9 ton włącznie

800

900

600

700

2.

Przyczepa

naczepa

powyżej 9 ton,

powyżej 12 ton

1.000

1.100

800

900

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2511)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 6 UCHWAŁY

Lp.

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa
całkowita pojazdów

w tonach

Liczba osi

jezdnych

Stawka podatku w złotych

System zawieszenia osi jezdnych

Zawieszenie

pneumatyczne
lub uznane

za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

1

2

3

4

5

6

1.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 12,

mniej niż 18

1

820

840

2.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 18,

mniej niż 25

1

840

860

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

3.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 25,

mniej niż 28

1

860

880

4.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 23,

mniej niż 28

2

880

900

5.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 28,

mniej niż 33

2

900

920

6.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 33,

mniej niż 38

2

920

1.120

7.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 38,

mniej niż 44

2

1.120

1.480

8.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 36,

mniej niż 38

3

960

1.000

9.

Przyczepa

Naczepa

nie mniej niż 38,

mniej niż 44

3

980

1.120

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2511)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 7 UCHWAŁY

Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba miejsc

do siedzenia

Stawka podatku w złotych

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy wyprodukowane

do 31.12.1995 r.

Pojazdy wyprodukowane

po 01.01.1996 r.

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

Posiadające ważny

aktualnie certyfikat

ekologiczny

Bez certyfikatu

ekologicznego

1.

Autobus

do 15 miejsc

1.000

1.200

800

1.000

2.

Autobus

od 16 miejsc

do 29 miejsc

1.100

1.300

900

1.100

3.

Autobus

równej lub wyższej

niż 30 miejsc

1.200

1.400

1.000

1.200