2508

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r.(M. P. Nr 35, poz. 573) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1

Cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 r. obniża się z kwoty 37,19 zł za 1q do kwoty 25,00 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIX/153/2000 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2001 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDER MAKARA