2507

UCHWAŁA RADY GMINY W GROMADCE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 1991 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Gromadce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w kwocie 27,50 zł za każdego psa rocznie.

Osobom otrzymującym świadczenia emerytalno-ren-towe ustala się stawkę podatku w kwocie 13,75 zł.

§ 2

Pobór podatku od posiadania psów odbywa się w drodze inkasa zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gromadce nr XII/95/2000 z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
EWA SĘDZIAK-KOZIŃSKA