2503

UCHWAŁA RADY GMINY W PĘCŁAWIU

z dnia 27 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego przy uwzględnieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej masy całkowitej poniżej 12 ton, nacisku na siodło ciągnika oraz liczby miejsc do siedzenia:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 430,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 440,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 450,00 zł

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) ciągniki siodłowe:

a) o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton – 500,00 zł

b) o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i wyższym – 600,00 zł

2) ciągniki balastowe – 600,00 zł

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 110,00 zł

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) od 10 do 15 miejsc – 600,00 zł

2) od 16 do 29 miejsc – 900,00 zł

3) 30 miejsc i więcej –1.300,00 zł

§ 2

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1. Od samochodów ciężarowych w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego przy uwzględnieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne, roku produkcji pojazdu.

Wysokość stawek określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchyla się uchwałę nr XXVII/154/01 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2002.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
ELŻBIETA ADAMOWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2503)

Stawki podatku od samochodów ciężarowych

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w zł)

Stawka podatku (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

760,00

860,00

13

14

840,00

940,00

14

15

920,00

1.020,00

15

18

1.000,00

1.100,00

Trzy osie

15

17

870,00

970,00

17

19

950,00

1.050,00

19

21

1.030,00

1.130,00

21

23

1.110,00

1.210,00

23

25

1.190,00

1.370,00

25

26

1.270,00

1.400,00

Cztery osie i więcej

23

25

1.110,00

1.130,00

25

27

1.210,00

1.430,00

27

29

1.310,00

1.730,00

29

31

1.440,00

2.130,00

31

32

1.450,00

2.150,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2503)

Stawki podatku od ciągników siodłowych i ciągników balastowych

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu poj.
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa (t)

Stawka podatku (w zł)

Stawka podatku (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.200,00

1.300,00

18

25

1.300,00

1.400,00

25

31

1.400,00

1.500,00

31

40

1.500,00

1.700,00

Trzy osie

36

40

1.600,00

2.000,00

40

44

1.700,00

2.210,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2503)

 

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu poj.
naczepa/przyczepa+ pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zł)

Stawka podatku (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Jedna oś

12

18

300,00

400,00

18

25

350,00

450,00

25

28

390,00

490,00

Dwie osie

23

28

350,00

450,00

28

33

640,00

740,00

33

38

1.020,00

1.120,00

38

44

1.380,00

1.480,00

Trzy osie

36

38

720,00

820,00

38

44

1.010,00

1.110,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2503)

 

Roczne stawki podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego

przy uwzględnieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej masy

całkowitej, wpływu na środowisko naturalne, rok produkcji środka transportowego (w zł)

Lp.

Rodzaj środka
transportowego

Dopuszczalna masa

całkowita środka

transportowego
lub liczba miejsc

do siedzenia

Wyposażony

w silnik spełniający

wymogi norm

ekologicznych

Euro 1, 2, 3

Wyprodukowany

po 1995 roku

Wyposażony w silnik

spełniający wymogi

norm ekologicznych

Euro 1, 2, 3
oraz wyprodukowany

po 1995 r.

1

Samochody ciężarowe od 3,5 do 5,5 tony wł.

400,00

400,00

350,00

2

Samochody ciężarowe pow. 5,5 do 9 ton wł.

410,00

410,00

360,00

3

Samochody ciężarowe pow. 9 ton i pon. 12 ton

420,00

420,00

370,00

4

Ciągniki siodłowe od 3,5 t i pon.12 ton

450,00

450,00

400,00

5

Ciągniki balastowe od 3,5 t i pon. 12 ton

550,00

550,00

500,00

6

Przyczepy i naczepy od 7 ton i pon.12 ton

100,00

100,00

90,00

7

Autobusy od 10 do 15 miejsc

500,00

500,00

450,00

8

Autobusy od 16 do 29 miejsc

800,00

800,00

750,00

9

Autobusy 30 miejsc i więcej

1.200,00

1.200,00

1.150,00