2502

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,– zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,– zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200,– zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) ciągniki siodłowe:

– nacisk na siodło ciągnika do 5 ton 1.200,– zł

– nacisk na siodło ciągnika 5 ton i powyżej 1.400,– zł

b) ciągniki balastowe 1.400,– zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.200,– zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.400,– zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.770,– zł

§ 2

Stawki określone w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 podlegają obniżeniu po spełnieniu następujących warunków proekologicznych i wynoszą:

1) dla środków transportowych, których wiek nie przekracza 10 lat i które posiadają sprawny katalizator spalin:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,– zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900,– zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.080,– zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton 1.080,– zł

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i powyżej 1.260,– zł

– ciągniki balastowe 1.260,– zł

c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1.080,– zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniejszej niż 30 miejsc 1.260,– zł

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.600,– zł

2) dla pojazdów wyposażonych dodatkowo w silnik EURO 1, EURO 2, EURO 3 stawka ulega obniżeniu i wynosi:

a) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,– zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,– zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.000,– zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton 1.000,– zł

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i powyżej 1.180,– zł

– ciągniki balastowe 1.180,– zł

c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1.000,– zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniejszej niż 30 miejsc 1.200,– zł

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.560,– zł

§ 3

Stawki podatku od środków transportowych podlegają obniżeniu na jeden rok dla środków transportowych opodatkowywanych po raz pierwszy na terenie gminy Mściwojów:

1) stawki określone w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wynoszą:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,– zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900,– zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.080,– zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton 1.080,– zł

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i powyżej 1.260,– zł

– ciągniki balastowe 1.260,– zł

c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1.080,– zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniejszej niż 30 miejsc 1.260,– zł

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.600,– zł

2) stawki określone w § 2 pkt 1 wynoszą:

a) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,– zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,– zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.000,– zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton 1.000,– zł

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i powyżej 1.180,– zł

– ciągniki balastowe 1.180,– zł

c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1.000,– zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniejszej niż 30 miejsc 1.200,– zł

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.560,– zł

3) stawki określone w § 2 pkt 2 wynoszą:

a) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 450,– zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 760,– zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 900,– zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton 900,– zł

– ciągniki siodłowe o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i powyżej 1.060,– zł

– ciągniki balastowe 1.060,– zł

c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

900,– zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniejszej niż 30 miejsc 1.080,– zł

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.400,– zł

§ 4

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność gminy, będące w osiadaniu jednostek organizacyjnych gminy i ochotniczych straży pożarnych.

§ 5

Traci moc uchwała nr XIX/122/2000 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2001.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie gminy oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
WANDA GOŁĘBIOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2001 r. (poz. 2502)

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku od środków transportowych

(w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.000

1.200

13

14

1.100

1.300

14

15

1.200

1.400

15

18

1.300

1.500

Trzy osie

15

17

1.100

1.300

17

19

1.200

1.400

19

21

1.300

1.500

21

23

1.400

1.600

23

25

1.500

1.700

25

26

1.600

1.800

cd. tabeli

1

2

3

4

Cztery osie i więcej

23

25

1.300

1.500

25

27

1.500

1.700

27

29

1.600

1.800

29

31

1.800

2.130

31

32

2.000

2.200

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2001 r. (poz. 2502)

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I CIĄGNIKÓW BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH

DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU

POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku od środków transportowych

(w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.200

1.300

18

25

1.300

1.400

25

31

1.400

1.500

31

40

1.500

1.770

Trzy osie

36

40

1.600

2.000

40

44

1.800

2.290

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2001 r. (poz. 2502)

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ

DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd siodłowy

(w tonach)

Stawka podatku od środków transportowych

(w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Jedna oś

12

18

900

1.000

18

25

950

1.050

25

28

1.000

1.100

Dwie osie

23

28

950

1.050

28

33

1.000

1.100

33

38

1.100

1.200

38

44

1.500

1.600

Trzy osie

36

38

1.300

1.400

38

44

1.600

1.700