2496

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Stawka podatku od posiadania psów na obszarze gminy Gaworzyce wynosi:

1) od posiadania pierwszego psa – 37,00 zł

2) od każdego następnego psa – 37,00 zł

§ 2

Obniża się o 50% z tytułu posiadania jednego psa:

1) emerytom i rencistom prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe,

2) osobom zatrudnionym w charakterze dozorców i stróży.

§ 3

Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie do 31 marca 2002 r. lub w terminie dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

§ 4

Do inkasa podatku upoważnia się sołtysów wsi, pracowników Urzędu Gminy i administrację domów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNCZĄCY
RADY GMINY
GRZEGORZ PŁUCIENNIK