2495

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w Ciepłowodach uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 513,–

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 919,–

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.140,–

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie 1.609,–

– o liczbie osi – trzy 1.709,–

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – trzy 1.800,–

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.900,–

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.950,–

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie 2.000,–

– o liczbie osi – trzy 2.050,–

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – trzy 2.100,–

– o liczbie osi cztery i więcej 2.150,–

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi – cztery i więcej 2.200,–

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.140,–

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.230,–

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.330,–

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie 1.500,–

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie 1.600,–

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie 1.900,–

– o liczbie osi – trzy 1.950,–

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie za naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie 1.700,–

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie 1.800,–

c) równej lub wyższej niż 36 ton

– o liczbie osi – dwie 1.900,–

– o liczbie osi – trzy 1.950,–

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton 570,–

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna 194,–

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – jedna 277,–

– o liczbie osi – dwie 531,–

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie 995,–

– o liczbie osi – trzy 900,–

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna 1.000,–

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – jedna 1.150,–

– o liczbie osi – dwie 1.200,–

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie 1.400,–

– o liczbie osi – trzy 1.500,–

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 300,–

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 400,–

§ 2

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 538,–

– od 5,5 tony do 9 ton włącznie 965,–

– od 9 ton do poniżej 12 ton 1.200,–

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.197,–

– od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.290,–

– od 9 ton i poniżej 12 ton 1.400,–

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton 600,–

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniej niż 30 miejsc 315,–

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 420,–

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 488,–

– od 5,5 tony do 9 ton włącznie 875,–

– od 9 ton do poniżej 12 ton 1.086,–

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.086,–

– od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.170,–

– od 9 ton i poniżej 12 ton 1.266,–

c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton 543,–

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniej niż 30 miejsc 286,–

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 380,–

§ 3

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych gminy i stanowiące ich własność.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na rok 2002.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ADAM STELMACH