2494

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 18 i 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę administracyjną za:

wydanie wypisu i wyrysu z terenu objętego jednym symbolem miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody w wysokości 32,00 zł za wyrys lub wypis z tego planu.

§ 2

Opłatę administracyjną wyszczególnioną w § 1 uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Ciepłowodach przed dokonaniem czynności urzędowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ciepłowodach.

§ 4

Traci moc uchwała nr 154/XXIII/2001 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ADAM STELMACH