2492

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się w 2002 roku opłatę targową w wysokości 16,– zł dziennie.

§ 2

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów oraz przez pobieranie opłat w kasie Urzędu Gminy w Ciepłowodach, tzw. “wykupienie placowego”.

2. Ustala się 30% prowizji za pobór opłaty targowej przez sołtysów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ciepłowodach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości opłaty targowej na 2002 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ADAM STELMACH