2489

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie wprowadzenia oraz określenia stawki opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy Oleśnica

Na podstawie art. 57 § 71 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy Oleśnica w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDRA SIERUGA