2487

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie gminy Oleśnica

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach w wysokości:

1) Sprzedaż z ręki 5 zł

2) Sprzedaż z koszów 10 zł

3) Sprzedaż ze stoiska 15 zł

4) Sprzedaż z wozów konnych 20 zł

5) Sprzedaż z przyczep 25 zł

6) Sprzedaż z pojazdów samochodowych 30 zł

7) Sprzedaż zwierząt 10 zł

8) Sprzedaż środków transportowych lub części do środków transportowych 45 zł

§ 2

1. Ustalenie opłaty targowej następuje w zależności od rodzaju dokonywanej sprzedaży.

2. Pobór opłaty targowej następuje z chwilą stwierdzenia dokonywania sprzedaży.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDRA SIERUGA