2486

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na terenie gminy Oleśnica

Na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od posiadania psów:

1) mieszkańców gminy Oleśnica,

2) podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt z tytułu znajdujących się w tych schroniskach psów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDRA SIERUGA