2484

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych na terenie gminy Oleśnica

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność gminy Oleśnica lub gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa ust. 1, nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDRA SIERUGA