2482

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie
gminy Oleśnica

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na:

1) potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych,

2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

3) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego,

2) budynki położone na terenie pracowniczych ogrodów działkowych przekraczające normy powierzchni ustalone dla tych budynków w statusie Polskiego Związku Działkowców lub wydanego na jego podstawie regulaminu pracowniczych ogrodów działkowych,

3) nieruchomości lub ich części stanowiące własność (współwłasność) gminy Oleśnica, o ile nie są w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, nie obejmuje nieruchomości lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDRA SIERUGA