2481

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Oleśnica

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1)

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,46 zł

2)

Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

16,50 zł

3)

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

7,84 zł

4)

Od pozostałych budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

5,50 zł

5)

Od budowli – wg wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4–6

2%

6)

Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi od 1m2 powierzchni

0,60 zł

7)

Od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz .409) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1m2 powierzchni

0,05 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,28 zł

c) pozostałych od 1m2 powierzchni

0,09 zł

2. Obniża się stawki wymienione w ust. 1 pkt 4 do kwoty 2,81 zł oraz w pkt 7 lit. c do kwoty 0,05 zł dla podatników, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura, renta lub zasiłek przedemerytalny, zwane dalej świadczeniem.

3. Stawki, o których mowa w ust. 2, stosuje się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym podatnik nabył prawo do świadczenia, i stosuje się do miesiąca, w którym to prawo utracił. Podstawą zastosowania obniżonej stawki jest złożenie w roku 2002 pisemnego wniosku o zastosowanie obniżonej stawki w podatku od nieruchomości od pozostałych budynków lub ich części lub od gruntów pozostałych przez uprawnionego.

4. Zarząd gminy określi w drodze uchwały wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDRA SIERUGA