2476

UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA

z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/124/2000 Rady Gminy Kotla z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy w Kotli uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/124/2000 Rady Gminy Kotla z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

“Inkasentami podatków są sołtysi sołectw: Ceber, Chociemyśl, Głogówko, Grochowice, Kotla, Krzekotówek, Kulów, Moszowice, Skidniów, Sobczyce, Zabiele oraz Pani Agnieszka Kierzyk w sołectwie Kozie Doły.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ ŁOTOCKI