2475

UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych przez gminę zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dotacji udziela się na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz innych organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku.

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się w szczególności:

a) stowarzyszenia,

b) fundacje,

c) kluby sportowe.

§ 2

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w § 1 w zakresie obejmującym zadania własne gminy o charakterze publicznym.

§ 3

Wnioski o przyznanie dotacji składane są do Zarządu Gminy w terminie do dnia 6 października roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji.

§ 4

1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

a) nazwę realizowanego zadania i jego zakres przedmiotowy,

b) zgodność realizowanego zadania z priorytetem działalności gminy i jej mieszkańców,

c) koszt realizowanego zadania oraz inne źródła jego finansowania, zaangażowanie środków własnych,

d) dotychczasową współpracę z samorządem gminnym oraz współpracę z innymi instytucjami publicznymi.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy ponadto załączyć:

a) oświadczenie o sytuacji finansowej zapewniającej realizację zadania,

b) aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

c) statut podmiotu ubiegającego się o dotację,

d) oświadczenie zapewniające jawność sprawozdawczości finansowej,

e) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

§ 5

1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje Zarząd Gminy, po uzyskaniu opinii komisji Rady Gminy.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, komisje przedkładają Zarządowi w terminie siedmiu dni od daty ich otrzymania.

§ 6

Od chwili złożenia wniosku o dotację zapewnia się pełną jawność postępowania w szczególności poprzez:

1) zapewnienie uczestnikom postępowania wglądu do opinii wydanych w sprawie wniosków,

2) podanie do publicznej wiadomości wykazu zatwierdzonych wniosków poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miękini.

§ 7

Po zakończeniu postępowania o udzielenie dotacji oraz po przyjęciu budżetu przez Radę Gminy Zarząd Gminy zawiera umowę na realizację zadania, określając:

a) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

b) wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb jej płatności,

c) tryb kontroli wykonywania zadania,

d) sposób rozliczania udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8

1. Wysokość i cel dla podmiotów wymienionych
w § 1 ujmowane są w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej.

2. Po uchwaleniu budżetu organ właściwy do udzielenia dotacji w terminie 21 dni zawiadamia podmioty o kwotach udzielonej dotacji.

§ 9

1. Organowi właściwemu do udzielenia dotacji przysługuje prawo kontroli terminowości i rzetelności realizowanego zadania.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

3. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonuje główny księgowy budżetu lub osoba nadzorująca merytorycznie wykonane zadanie, zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony jest protokół.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających w szczególności na:

a) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,

b) rozbieżności między oryginałami dokumentów a przedstawionymi do rozliczenia kopiami lub zestawieniami,

c) oświadczeniem nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach

wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

6. Wyniki kontroli przedstawione są organowi właściwemu do udzielania dotacji w terminie 14 dni przy częściowej realizacji, a w przypadku zakończenia zadania w terminie 30 dni po jej zakończeniu.

§ 10

1. Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

2. Podmiot dotowany dokonuje rozliczenia dotacji do końca stycznia roku następnego, na podstawie dowodów księgowych potwierdzających dokonane operacje finansowe oraz innych dokumentów dowodowych identyfikujących rodzaj zleconych zadań, np.: list obecności, ewidencji uczestników, jednostkowych kosztów żywienia itp.

3. Dotacja udzielona z budżetu gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub nierozliczona w terminie określonym umową albo gdy rozliczenie nie zostanie przyjęte przez Zarząd Gminy, podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami ustawowymi w terminie do 31 stycznia następnego roku.

§ 11

1. Rejestr zawartych umów o udzielenie dotacji oraz nadzór realizacji postanowień umownych prowadzi Skarbnik Gminy – główny księgowy budżetu.

2. Zawarte umowy o udzielenie dotacji są jawne.

§ 12

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację jest terminowe i rzetelne rozliczenie z wcześniejszych umów.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi w Miękini.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD URBAŃSKI