2474

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2002 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1996 r.; Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1997 r.; Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 1998 r.; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 15 i art. 19 ust. 1 lit. a, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956 z 1997 r.; Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 z 1998 r.; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) i rozporządzenia Ministra Finansów 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu osobowego, przyczepy wolno stojącej oraz stołów
i stanowisk stałych znajdujących się na placu – 10,00 zł,

2) przy sprzedaży z samochodów dostawczych o całkowitym ciężarze do 3,5 tony, ciągnika oraz samochodu osobowego z przyczepą – 14,00 zł,

3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego – 15,50 zł,

4) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp. od osoby:

a) handlującej zawodowo – 5,50 zł,

b) indywidualnych producentów przy sprzedaży małej ilości warzyw, owoców, jaj, kwiatów itp. – 2,00 zł.

§ 2

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 3

Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.

§ 4

Określa się, iż inkasentem opłaty targowej będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

§ 5

Należność z tytułu opłaty targowej inkasent pobiera za pokwitowaniem i rozlicza się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z Urzędem Miasta i Gminy w Ścinawie, odprowadzając należność na rachunek bankowy budżetu gminy.

§ 6

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% zainkasowanej opłaty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXVIII/181/2000 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2001 roku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie opłaty targowej na 2002 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW JADACH