2473

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów w 2002 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Dz. U. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Podatek od posiadania psów na obszarze gminy i miasta Ścinawa wynosi 35,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 2

Stawka podatku od posiadania psa przez emerytów i rencistów wynosi 17,50 zł.

§ 3

Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w § 1 w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 4

Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w terminie dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

§ 5

Pobór podatku od posiadania psów dokonywany będzie w drodze inkasa.

§ 6

Określa się następujących inkasentów:

1. Ścinawską Spółdzielnię Mieszkaniową.

2. Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościo-wą ROLNIK.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej.

4. Sołtysów wsi: Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dąbrowa Dolna i Środkowa, Dębiec, Dłużyce, Dziesław, Dziewin, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, Turów, Tymowa, Wielowieś, Zaborów.

§ 7

Ustala się wynagrodzenie za pobór podatku od posiadania psów w wysokości 10% pobranego podatku.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 9

Traci moc uchwała nr XXVIII/182/2000 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów w 2001 roku oraz uchwała nr XXX/198/2001 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów w 2001 roku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie do podatku od posiadania psów na rok 2002.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW JADACH