2472

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Dz. U. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr149, poz. 704, Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 112 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 400,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 600,00 zł

c)     powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 800,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – dwie – 1.250,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.200,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

o liczbie osi – trzy –1.500,00 zł

o liczbie osi – cztery i więcej – 1.400,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

o liczbie osi – cztery i więcej – 1.800,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – dwie – 1.400,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.300,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

o liczbie osi – trzy – 1.600,00 zł

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.500,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

o liczbie osi – cztery i więcej – 2.124,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12:

a) ciągników siodłowych – 1.300,00 zł

b) ciągników balastowych – 1.300,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – dwie – 1.200,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – dwie – 1.400,00 zł

c) wyższej niż 36 ton:

o liczbie osi – dwie – 1.500,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.700,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – dwie – 1.300,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – dwie – 1.700,00 zł

c) wyższej niż 36 ton:

o liczbie osi – dwie – 1.770,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 2.290,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.000,00 zł

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – jedna – 900,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – jedna – 1.000,00 zł

– o liczbie osi – dwie – 1.100,00 zł

c) wyższej niż 36 ton:

o liczbie osi – dwie – 1.300,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.500,00 zł

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – jedna – 950,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – jedna – 1.100,00 zł

– o liczbie osi – dwie – 1.200,00 zł

c) wyższej niż 36 ton :

o liczbie osi – dwie – 1.500,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.600,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.350,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.700,00 zł

§ 2

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 404,00 zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 606,00 zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 808,00 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

ciągników siodłowych – 1.313,00 zł

– ciągników balastowych – 1.313,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.010,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniej niż 30 miejsc – 1.363,50 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.717,00 zł

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, posiadających sprawne katalizatory spalin stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 360,00 zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 540,00 zł

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 720,00 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

ciągniki siodłowe – 1.170,00 zł

– ciągniki balastowe – 1.170,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton – 900,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniej niż 30 miejsc – 1.215,00 zł

– równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.530,00 zł

§ 3

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW JADACH