2471

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681 i 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 875), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. (M. P.
Nr 35, poz. 573) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r., która wynosiła 37,19 zł za 1 q, Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta za 1 q stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2002 rok do kwoty 32,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2002 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW JADACH