2468

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Strzelin

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zmiany: Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780 oraz z roku 1998 Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska Strzelina uchwala co, następuje:

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Strzelin ustala się od każdego psa – 30,00 zł.

§ 2

Podatku od posiadania psów nie pobiera się od inwalidów I grupy inwalidzkiej – od jednego psa.

§ 3

Obniża się o 50% stawkę podatku od posiadania – 1 psa będącego w posiadaniu emeryta lub rencisty prowadzącego samodzielne gospodarstwo domowe.

§ 4

Podatek płatny jest z góry bez wezwania, do końca marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 5

Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości połowy obowiązującej stawki, jeżeli podatnik nabył psa po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 6

Wprowadza się obowiązek rejestracji psów.

1. Rejestrację psów na obszarze miasta prowadzą:

a) administracje domów i inne jednostki administracyjne uprawnione do administrowania zasobami mieszkaniowymi, w tym zarządy wspólnot mieszkaniowych,

b) w odniesieniu do budynków stanowiących własność osób fizycznych – Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie.

2. Rejestrację psów na obszarze gminy prowadzą sołtysi wsi.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Strzelinie.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXI/274/2000 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Strzelin.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednakże nie wcześniej niż od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
PIOTR ROZENEK