2465

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 10 ust.1–2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 704) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku budynki, budowle i grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pod warunkiem, że podatnicy płacący ten podatek zwiększą stan zatrudnienia i utrzymają ten stan przez okres 24 miesięcy.

§ 2

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje wówczas, gdy zostanie wykazany wzrost stanu zatrudnienia, który jest wynikiem zatrudnienia mieszkańców gminy Strzelin zameldowanych na pobyt stały.

2. Przez wzrost zatrudnienia rozumie się różnicę między liczbą pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasy pracy, ustaloną na podstawie druków ZUS P DRA, z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wniosek o udzielenie zwolnienia, a liczbą pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie druków ZUS P DRA w okresie przyznanego zwolnienia.

§ 3

1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

3. Podmiot podlegający zwolnieniu zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu: dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, deklarację podatkową lub oświadczenie podatkowe, a na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w uchwale: listę osób zatrudnionych z okresu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia i dokumenty potwierdzające ten stan zatrudnienia – druki ZUS RMUA, ZUS P DRA, listę osób nowo zatrudnionych i dokumenty potwierdzające zatrudnienie nowych pracowników: kserokopię druków ZUS zgłoszeniowych.

§ 4

Podmiot zwolniony, pod rygorem obowiązku zwrotu kwoty zwolnionej z podatku wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowej, zobowiązany jest przedkładać co kwartał dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia, w skład których wchodzą: kserokopie druków ZUS RMUA, ZUS P DRA i umów o pracę.

§ 5

W razie gdyby przedłożona dokumentacja budziła wątpliwości, organ podatkowy wezwie podmiot zwolniony w celu złożenia wyjaśnień, może też przeprowadzić kontrolę.

§ 6

1. Wielkość zwolnienia jest iloczynem liczby wyrażającej wzrost zatrudnienia oraz kwoty bazowej.

2. Kwotę bazową ustala się corocznie odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

3. Na rok 2002 kwota bazowa wynosi 2000,00 PLN.

§ 7

Zwolnienie przysługuje na okres do 24 miesięcy, przy czym wysokość zwolnienia w danym roku podatkowym nie może być większa niż ustalona wysokość należnego podatku od nieruchomości przypadająca odpowiednio na dany rok podatkowy.

§ 8

W przypadku naruszenia warunków zwolnienia podmiot zwolniony zwraca kwotę uprzednio zwolnioną wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowej.

§ 9

1. Zwolnienia nie stosuje się wobec podmiotów prowadzących działalność handlową, zarówno detaliczną jak i hurtową na powierzchni wiźkszej nia 400 m2.

2. Zwolnienie nie dotyczy podmiotów, zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu gminy Strzelin.

3. Zwolnienie nie dotyczy:

a) podmiotów zmieniających formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokonujących przekształceń osobowych,

b) spółek nowo utworzonych, które powstały w wyniku wydzielenia części majątku ze struktury organizacyjnej i prawnej jednego podmiotu i wniesienia tego majątku w formie aportu do spółki.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Strzelinie.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednakże nie wcześniej niż od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
PIOTR ROZENEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2001 r. (poz. 2465)

.......................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

........................................................

(nr NIP)

........................................................

(adres przedsiębiorcy)

Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jako podatnik podatku od nieruchomości wnoszę o zwolnienie mnie z podatku od nieruchomości. Nieruchomość położona jest w ....................................................................................................................................

..................................................................................... .....................................................................

Od dnia ................................... roku rozpocząłem działalność gospodarczą. Prowadzę działalność gospodarczą o charakterze .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Zatrudniam (podać ilość) ............ pracowników, z dniem ..................... roku zatrudniłem (podać ilość) ........... nowych pracowników.

Dla potwierdzenia ww. informacji przedkładam:

1) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,

2) jako osoba prawna – deklarację podatkową(*), jako osoba fizyczna – oświadczenie podatkowe(*),

3) listę osób zatrudnionych i dokumenty potwierdzające ten stan zatrudnienia – druki ZUS RMUA, ZUS P DRA pracowników z okresu ostatnich 12 miesięcy,

4) listę osób nowo zatrudnionych i dokumenty potwierdzające zatrudnienie nowych pracowników: kserokopia druków ZUS zgłoszeniowych.

Zobowiązuję się do przedkładania dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, tj.: kserokopię druków ZUS RMUA, ZUS P DRA i umów o pracę co kwartał.

Ponadto oświadczam, że znane są mi warunki zwolnień z podatku od nieruchomości i za niedotrzymanie ich zobowiązuję się do zwrotu kwoty zwolnionej z podatku wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowej niezwłocznie bez wezwania organu podatkowego.

Uwagi: (*) niepotrzebne skreślić

 

Strzelin, dnia ........................ 200.. roku

...........................................

(podpis składającego oświadczenie)