2462

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art. 14 pkt 1–4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość stawki podatku od posiadania jednego psa na rok 2002 wynosi – 19,00 złotych rocznie.

§ 2

Podatek od posiadania psa płacony jest bez wezwania w dwóch równych ratach: do 15 kwietnia i do 15 września w roku podatkowym lub w terminie dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

§ 3

Podatek od posiadania psa pobiera się w wysokości obniżonej o połowę, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 4

1. Podatek od posiadania psów inkasują:

a) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własno-ściowa w Jaworze od osób zamieszkujących w jej zasobach mieszkaniowych,

b) Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze od pozostałych osób.

2. Za inkaso, o którym mowa w ust. 1, inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5% pobranej kwoty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Informacja o uchwale podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Jawora i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
PRZEMYSŁAW ŻOŁEK