2459

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 522, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971), w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) i § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) od pozostałych budynków lub ich części – 5,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z tym że od budynków lub ich części zajmowanych przez emerytów i rencistów wynosi 2,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od budowli – 2% ich wartości,

6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,

7) od gruntów będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych wykorzystywane na cele rolnicze – 0,06 zł od 1 m2 powierzchni,

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,28 zł od 1 ha powierzchni,

9) od pozostałych gruntów – 0,09 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2

1. Od podatku od nieruchomości, oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się ponadto:

1) budynki mieszkalne lub ich części, pozostałe budynki, budowle i grunty użytkowane i administrowane lub zarządzane przez zakłady budżetowe i jednostki organizacyjne gminy Chocianów,

2) działki gruntu przydzielone do bezpłatnego użytkowania osobie, która przekazała posiadane gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę lub rentę na rzecz Skarbu Państwa.

§ 3

1. W sołectwach gminy Chocianów inkasentami podatku od nieruchomości od osób fizycznych są sołtysi.

2. Podatnicy z terenu miasta Chocianów wpłacają podatek na konto budżetu za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Chocianowie lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 4

Sołtysi pobierają wynagrodzenie za inkaso podatku określone w załączniku do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXXI/208/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2459)

Stawki procentowe

wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych sołectw gminy Chocianów

dla inkasentów na 2002 rok

1. Brunów 7,60%
2. Chocianowiec 7,20%
3. Jabłonów 16,00%
4. Michałów 8,80%
5. Nowa Wieś 9,00%
6. Ogrodzisko 10,40%
7. Parchów 7,60%
8. Pogorzeliska 11,40%
9. Raków 8,00%
10. Szklary Dolne 8,20%
11. Trzmielów 12,20%
12. Trzebnice 6,90%
13. Żabice 7,40%