2452

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2002

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się średnią cenę skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2002 w kwocie 37,19 zł za 1 q.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KAZIMIERZ DZIADKOWIEC