2446

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 23 listopada 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru, terminów płatności oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami), w związku z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 roku w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 1 pkt 1 uchwały nr XI/93/99 Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru, terminów płatności oraz zwolnień od tego podatku kwotę 34,80 zł zastępuje się kwotą 36,90 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2002.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RUDOLF SŁONOPAS