2445

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNOWIE

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) i § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Chojnowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala stawkę podatku od posiadania psów, na terenie miasta Chojnowa, w wysokości 37,00 zł od jednego psa.

2. Dla emerytów i rencistów, posiadaczy psów, ustala stawkę w wysokości 20,00 zł od jednego psa.

3. Podatek pobiera się w połowie stawek, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa w dniu 30 czerwca roku podatkowego.

4. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca 2002 r. lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 2

1. Określa inkasenta upoważnionego do pobierania podatku od posiadania psów w drodze inkasa na obszarze miasta Chojnowa, a mianowicie kasjera Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pana Waldemara Kamienia.

2. Inkasent podatku od posiadania psów otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatku w wysokości 15% kwoty zainkasowane. Wynagrodzenie prowizyjne nie obejmuje zainkasowanych odsetek oraz wpłat dokonanych bezpośrednio na konto bankowe.

3. Inkasent przekazuje podatek od posiadania psów w terminie do 15 kwietnia roku podatkowego wraz z ewidencją osób wpłacających.

4. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 2, inkasent otrzyma w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego, a za wpłaty zainkasowane po terminie płatności do 14 dni po zakończeniu każdego kwartału.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta Chojnowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszeniu w “Gazecie Chojnowskiej”, i ma zastosowanie w roku podatkowym 2002.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAWA JANCZYN