2444

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNOWIE

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska w Chojnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.000,00 zł

c) powyżej 9 ton do 12 ton – 1.200,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.800,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.850,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – trzy – 1.900,00 zł

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.950,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi – cztery i więcej – 2.000,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.800,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.850,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – trzy – 1.900,00 zł

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.950,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi – cztery i więcej – 2.200,00 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1.330,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.340,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.400,00 zł

5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.720,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i włącznie do 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.730,00 zł

c) wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.750,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.800,00 zł

6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.720,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i włącznie do 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.730,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.750,00 zł

c) wyższej niż 36 ton:

– liczba osi – dwie – 1.760,00 zł

– liczba osi – trzy – 2.210,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 600,00 zł

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna – 800,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i włącznie do 36 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1.000,00 zł

– o liczbie osi – dwie – 1.100,00 zł

c) wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.200,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.200,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszania osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna – 800,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i włącznie do 36 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1.000,00 zł

– o liczbie osi – dwie – 1.200,00 zł

c) wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.500,00 zł

– o liczbie osi – trzy – 1.500,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 900,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.000,00 zł

§ 2

1. Dla środków transportowych określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 niniejszej uchwały i wyprodukowanych po 1997 r. stawki podatku określa się w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł

– od 5,5 do 9 ton włącznie – 1.000,00 zł

– od 9 do poniżej 12 ton – 1.200,00 zł

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1.330,00 zł

– od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.340,00 zł

– od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.400,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton – 600,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniej niż 30 miejsc – 900,00 zł

– równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.000,00 zł

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 niniejszej uchwały posiadających katalizatory lub przystosowanych do paliwa gazowego stawki podatku określa się w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł

– od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.000,00 zł

– powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1.200,00 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.330,00 zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.340,00 zł

– powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1.400,00 zł

c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton a poniżej 12 ton – 600,00 zł

d) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniej niż 30 miejsc – 900,00 zł

– równej lub wyższej niż

30 miejsc – 1.000,00 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszeniu w “Gazecie Chojnowskiej”, i ma zastosowanie w roku podatkowym 2002.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAWA JANCZYN