2175

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 października 2001 r.

w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1996 r. Nr 127, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Na terenie gminy Rudna ustala się 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 2. Na terenie gminy Rudna ustala się 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

1. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, może być prowadzona wyłącznie w:

 1. sklepach monopolowych,
 2. sklepach i kioskach z artykułami spożywczymi,
 3. sklepach spożywczo-przemysłowych.

2. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona wyłącznie w:

 1. restauracjach,
 2. barach gastronomicznych, z wyjątkiem barów mlecznych,
 3. kawiarniach i klubokawiarniach,
 4. cukierniach,
 5. bufetach.

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane wyłącznie w lokalach posiadających sanitariaty dla konsumentów.

§ 3

 1. Dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych, tj. na stadionie, na ulicach, na placach i w parkach podczas organizowania imprez odbywających się na wolnym powietrzu, sprzedawanych na podstawie udzielonego jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 2. Na organizatorów tych imprez nakłada obowiązek zapewnienia sanitariatów na potrzeby konsumentów.

§ 4

 1. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
 1. punkt sprzedaży nie może być zlokalizowany
  w pobliżu szkół, placówek oświatowo-wycho-wawczych, opiekuńczych, obiektów kultu religijnego,
 2. odległość od ww. obiektów powinna wynosić nie mniej niż 50 m od najbliższej granicy nieruchomości.
 1. Punkt sprzedaży może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt b po zasięgnięciu opinii użytkownika lub właściciela obiektu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Rudna nr XXXIII/249/98 z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Rudna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY STANKIEWICZ