2173

UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE

z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży, określenie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Głogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Gminy w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dla terenu gminy Głogów 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 2. Ustala się dla terenu gminy Głogów 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży napojów alkoholowych:

sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona być może:

 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy);
 2. do spożycia w miejscu sprzedaży, tj. restauracje, kawiarnie, z wyjątkiem: kiosków, straganów, barów szybkiej obsługi.
 1. Na terenie gminy napoje alkoholowe mogą być sprzedawane w miejscach, które nie mogą być zlokalizowane bliżej niż w odległości 50 m od granicy punktu sprzedaży do granicy obiektu:
 1. kultu religijnego,
 2. szkół i przedszkoli,
 3. boisk szkolnych,
 4. cmentarzy,
 5. kąpielisk.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr IV/20/94 Rady Gminy Głogów
z dnia 22 października 1994 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, oraz przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Głogów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
KRYSTYNA GRZEGOREK