2172

UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW

z dnia 11 września 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich liczby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230
z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/15/98 Rada Gminy Domaniów z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich liczby wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  2. “1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 25 punktów.”,

  3. w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

“2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 10 punktów.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KAZIMIERZ MIKODA