2169

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 25 października 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/125/2000 dotyczącej zasad określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291), zwanej dalej “Kartą Nauczyciela”, w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniowa, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę
(Dz. U. Nr 39, poz. 455), zwanym dalej “rozporządzeniem”, Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1

W regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: “posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy”,
  2. w § 12 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: “posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu Wąsosza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ROMUALD KONDRATOWICZ