2162

UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 października 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej nr 15

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/203/2001 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie zasad wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej nr 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 po wyrazach “stosowne uchwały” dodaje się wyrazy “organów gminy”,

2) w § 6 ust. 2 wyrazy “o przeznaczeniu lokali na cele określone w ust. 1” zastępuje się wyrazami “o wynajęciu lokali na cele określone w ust. 1”,

3) w § 6 ust. 3 po wyrazach “w stosownych uchwałach” dodaje się wyrazy “organów gminy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego i dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JACEK WŁODYGA