2035

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z poźn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickm uchwala, co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa zasady zwolnień w podatku od nieruchomości dla wszystkich podmiotów gospodarczych inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 2

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości w okresie 1 roku działalności nowo utworzone zakłady produkcyjne, usługowe oraz wytwórcze, a działalność w tym zakładzie stanowi jedyne źródło utrzymania.

2. Za rozpoczęcie działalności gospodarczej nie uznaje się faktu:

– zmiany właściciela przy tej samej prowadzonej działalności,

– przekształceń i podziału istniejącego podmiotu gospodarczego,

– zmiany siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

– zmiany rodzaju (branży) prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

Obniża się podatek od nieruchomości zakładom produkcyjnym, usługowym oraz wytwórczym:

1. Nowo utworzonym zatrudniającym bezrobotnych w ilości od 2 do 10 osób przez cały rok:

a) o 75% w II roku działalności,

b) o 50% w III roku działalności,

c) o 25% w IV roku działalności.

2. Nowo utworzonym zatrudniającym bezrobotnych w ilości powyżej 10 osób przez cały rok:

a) o 100% w II roku działalności,

b) o 50% w III roku działalności,

c) o 25% w IV roku działalności.

3. Istniejącym – zatrudniającym powyżej 3 osób, które zwiększą stałe zatrudnienie o zatrudnienie bezrobotnych:

a) o 50% na okres jednego roku przy zwiększeniu zatrudnienia powyżej 30%,

b) o 35% na okres jednego roku przy zwiększeniu zatrudnienia w przedziale 21–30%,

c) o 25% na okres jednego roku przy zwiększeniu zatrudnienia w przedziale 10–20%.

4. Podmiotom zatrudniającym uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, podnosząc im wskaźniki procentowe określone w ustępach 1–3, o 2% na każdego ucznia.

§ 4

Dokumenty stanowiące podstawę stosowania zwolnień określa załącznik do uchwały.

§ 5

1. Zwolnień określonych w § 2 ust. 1 i § 3 nie stosuje się do podmiotów zatrudniających bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

2. Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1–4, stosuje się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do zastosowania ww. zwolnień.

3. Zwolnienia i ulgi, o których mowa w § 2 i § 3, mają zastosowanie do zakładów zatrudniających bezrobotnych zameldowanych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki.

4. Zwolnienia z podatku obejmują jedynie nieruchomości (obiekty), w których prowadzona jest działalność gospodarcza przyczyniająca się do wzrostu zatrudnienia.

§ 6

1. Wielkość zwolnienia rozliczana będzie w okresach rocznych.

2. Jednostronna zmiana warunków zwolnienia (wielkość zatrudnienia, zaprzestanie prowadzenia działalności bez względu na przyczynę) powoduje cofnięcie zwolnienia z obowiązkiem natychmiastowej płatności podatku zgodnie z wymiarem podatkowym.

3. W przypadku niedotrzymania warunków będących podstawą zwolnienia zwolnienie zostanie cofnięte na cały okres.

§ 7

Zwolnienia w podatku od nieruchomości przyznaje Wójt po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 9

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do składania corocznego sprawozdania o skutkach finansowych udzielanych zwolnień na podstawie niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ARKADIUSZ ALBRECHT

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 14 września 2001 r. (poz. 2035)

 

Zobowiązuje się podatników ubiegających się o zwolnienia w podatku od nieruchomości do przedłożenia następujących dokumentów:

1. Podatnicy wyszczególnieni w § 2 i § 3 w pkt 1 i 2:

– podanie o przyznanie zwolnienia,

– kserokopia aktu notarialnego o nabyciu nieruchomości,

– wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

– program rozwoju zakładu,

– oświadczenie o podjęciu po raz pierwszy działalności na terenie gminy,

– oświadczenie o stanie zatrudnienia: deklarację ZUS stwierdzającą stan zatrudnienia i bieżące opłacanie składki.

2. Podatnicy wyszczególnieni w § 3 w pkt 3:

– oświadczenie o stanie zatrudnienia na początku i końcu okresu objętego zwolnieniem: deklarację ZUS stwierdzającą stan zatrudnienia i bieżące opłacanie składek.