2032

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 25 października 2001 r.

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych świadczących opiekę całodobową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i art. 33k ust. 4 i 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 października 2001 r. (poz. 2032)

 

Ustala się następujące zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych świadczących opiekę całodobową:

1. Całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek rodziców, jeżeli dochód w ich rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Jeżeli dochód rodziny wynosi od 101% do 150% kryterium dochodowego – odpłatność wynosi 5% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce.

3. Jeżeli dochód rodziny wynosi od 151% do 200% kryterium dochodowego – odpłatność wynosi 10% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce.

4. Jeżeli dochód rodziny wynosi od 201% do 250% kryterium dochodowego – odpłatność wynosi 15% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce.

5. Jeżeli dochód rodziny wynosi od 251% do 300% kryterium dochodowego – odpłatność wynosi 25% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce.

6. Jeżeli dochód rodziny wynosi od 301% do 400% kryterium dochodowego – odpłatność wynosi 50% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce.

7. Jeżeli dochód rodziny wynosi od 401% do 500% kryterium dochodowego – odpłatność wynosi 75% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce.

8. Jeżeli dochód rodziny wynosi powyżej 500% kryterium dochodowego – odpłatność wynosi 100% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce.