2024

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNOWIE

z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w związku z art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w Chojnowie uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala “Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta Chojnowa.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXIX/163/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zmieniona uchwałą nr V/36/99 rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 25 lutego 1999 r., uchwałą nr VIII/57/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 12 kwietnia 1999 r., uchwałą nr XXII/137/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 kwietnia 2000 r., uchwałą nr XXXIV/ /176/2001 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 lutego 2001 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, siedzibie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie oraz Gazecie Chojnowskiej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAWA JANCZYN

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 września 2001 r. (poz. 2024)

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu gminy

R o z d z i a ł I

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 1

Gmina zaspokaja w pierwszej kolejności potrzeby mieszkaniowe członków swojej wspólnoty.

§ 2

Gmina nie ma obligatoryjnego obowiązku kwalifikowania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu w odniesieniu do osób spełniających kryteria określone w niniejszych “zasadach”, lecz jedynie ma takie możliwości, uzależnione od aktualnej sytuacji mieszkaniowej.

§ 3

Najem samodzielnego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnów następuje na podstawie umowy najmu zawieranej pomiędzy wynajmującym, tj. gminą miejską w Chojnowie, w imieniu której działa Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, a zainteresowanym najemcą.

§ 4

1. Wynajmujący umową najmu oddaje najemcy do używania samodzielny lokal mieszkalny, tj. lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonymi poza lokalem, w szczególności z piwnicą lub komórką strychową.

2. Ponadto do wynajmującego należy wykonanie obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

§ 5

1. Najemca jest obowiązany z tytułu najmu opłacać czynsz, a ponadto utrzymać lokal i pomieszczenia przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak windy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

R o z d z i a ł II

Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych

§ 6

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego, w którym obowiązuje czynsz regulowany, może być zawarta z osobą, która spełnia łącznie wszystkie warunki:

a) nie ma zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub też zamieszkuje w trudnych warunkach lokalowych, w których na 1 osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi,

b) osiąga dochód brutto nieprzekraczający w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku kwoty 100% najniższej emerytury na członka rodziny, a w przypadku osoby samotnej 150% najniższej emerytury,

c) zamieszkuje w lokalu nieobciążonym zaległościami czynszowymi. Warunek ten dotyczy tylko osób zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie gminy,

d) wpłaci kaucję zabezpieczającą, której zasady określa rozdział III.

2. W uzasadnionych przypadkach umowa najmu może być sporządzona z pominięciem kryteriów określonych w ust. 1, w szczególności w niżej wymienionych przypadkach:

a) z osobami, które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

b) z osobami, które na podstawie odrębnych umów zobowiązały się do dokonania na własny koszt przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, remontu kapitalnego lub zniszczonego lokalu,

c) z osobami wykonującymi lub podejmującymi pracę ważną z punktu widzenia interesów miasta, na wniosek zakładu pracy, po zaopiniowaniu przez Radę Miejską,

d) z osobami osiedlającymi się na terenie gminy miejskiej Chojnów w wyniku repatriacji,

e) z osobami pozostałymi po wyprowadzeniu się i wymeldowaniu głównego najemcy – członkami rodziny, stale zamieszkującymi z głównym najemcą.

§ 7

1. Zawieranie umów najmu z osobami, które chcą wstąpić w stosunek najmu na skutek zamiany dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych może nastąpić pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni w pokojach, wynoszącej co najmniej 7 m2 na osobę.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez Zarząd Miasta Chojnowa, można dokonać zamiany lokali mieszkalnych – przy zachowaniu minimalnej powierzchni w pokojach, wynoszącej 5 m2 na osobę.

§ 8

1. W oddawanych w najem lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy łączna powierzchnia pokoi powinna się mieścić w przedziale w granicach od 7–10 m2 na osobę.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez Zarząd Miasta Chojnowa, można dokonać przydziału lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt a, c i d bez uwzględniania norm powierzchni pokoi, określonych w ust. 1.

3. Przy uwzględnieniu szczególnie trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej osób ujętych na liście przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Miasta Chojnowa, można dokonać przydziału z zachowaniem minimalnej powierzchni w pokojach 5 m2 na osobę.

4. Ze względów zdrowotnych udokumentowanych zaświadczeniami lekarskimi wynajmujący może zwiększyć normatyw oddawanego lokalu mieszkalnego o powierzchnię uzasadniającą potrzebami.

§ 9

1. Oddawanie w najem samodzielnych lokali mieszkalnych, w których powierzchnia przekracza 80 m2, odbywa się za zapłatą czynszu wolnego, którego wysokość określa Zarząd Miasta Chojnowa.

R o z d z i a ł III

Kaucja mieszkaniowa

§ 10

1. Najemca otrzymujący w najem lokal mieszkalny, z wyłączeniem lokalu socjalnego i zamiennego, zobowiązany jest uiścić kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

2. Rozliczenie należności określonych w ust. 1 z kaucji następuje w chwili rozwiązania umowy najmu.

§ 11

1. Wysokość kaucji, o której mowa w § 10, ustalana jest w wysokości:

12-krotności miesięcznego czynszu za lokal wybudowany po roku 1945,

6-krotności miesięcznego czynszu za lokal wybudowany przed rokiem 1945.

2. Kaucję przyszły najemca zobowiązany jest uiścić przed podpisaniem umowy najmu w kasie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

3. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie upoważniony jest do naliczania i rozkładania kaucji mieszkaniowej na raty z zastrzeżeniem – pierwsza wpłata 50% naliczonej kaucji, pozostała kwota rozłożona na maksymalnie 6 rat miesięcznych.

4. Nie pobiera się kaucji przy regulowaniu opłat czynszu na bieżąco od:

a) osób uprawnionych wchodzących w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy,

b) osób, z którymi zawiera się umowy najmu lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się rodziców.

R o z d z i a ł IV

Zawieranie umów najmu lokali socjalnych

§ 12

Umowa o najem lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu, jej dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu na zasadach ogólnych, jak również osiąga dochód brutto nieprzekraczający w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku kwoty 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 13

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się w pierwszej kolejności z osobami, które:

a) podlegają przekwaterowaniu z dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na okres dokonywania napraw lokalu obciążających wynajmującego,

b) zostały zobowiązane przez sąd do opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu z jednoczesnym przyznaniem im lokalu socjalnego (pierwszeństwo mają eksmisje z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy),

c) zakwalifikowane zostały do przydziału lokalu socjalnego w innych szczególnie uzasadniających przypadkach, a nie kwalifikują się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§ 14

Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuża się na dalszy czas określony osobie, która spełnia warunki wymienione w § 12.

R o z d z i a ł V

Zamiany lokali mieszkalnych, lokali socjalnych

§ 15

1. Dopuszcza się dokonywania zamian międzylokatorskich lokali mieszkalnych, lokali socjalnych na lokale mieszkalne i socjalne oraz odwrotnie, z tym że najemca otrzymuje nowy lokal z zachowaniem dotychczasowego statusu prawnego swoich uprawnień (np. najemca lokalu socjalnego otrzymuje nowy lokal również jako socjalny).

2. Dopuszcza się dokonywania zamian międzylokatorskich lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy a najemcami zajmującymi lokale w innych zasobach.

R o z d z i a ł VI

Zasady postępowania w stosunku do osób, które

pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci

najemcy

§ 16

1. Osoby zamieszkałe z najemcą minimum 1 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej – mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.

R o z d z i a ł VII

Tryb składania i kwalifikacji wniosków o najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych

§ 17

Osoby ubiegające się o najem lokali mieszkalnych lub o lokal socjalny winny złożyć wniosek w Wydziale

Gospodarki Miejskiej według wzoru określonego przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

§ 18

1. Kwalifikowanie osób, z którymi będą zawarte umowy najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, jest dokonywane z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej powoływanej przez Burmistrza Miasta Chojnowa, który ustali tryb zgłaszania członków komisji, jej kadencję oraz regulamin działania.

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonuje kwalifikowania ww. osób w formie wyrażonej przez siebie opinii. Ostateczne rozstrzygnięcie o zakwalifikowaniu danej osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego podejmuje w formie uchwały Zarząd Miasta Chojnowa.

3. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wykazana jest w formie listy ustalonej corocznie przez Zarząd Miasta Chojnowa.

4. W szczególnych przypadkach, przy zachowaniu trybu postępowania określonego jak wyżej, następuje umieszczenie osoby (rodziny) na liście zasadniczej.

R o z d z i a ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 19

Pozostawia się funkcjonującą listę mieszkaniową ustaloną na 1994 r., 1997 r. i 1999 r. jako nadal aktualną i podlegającą bieżącej realizacji.